loading

Adatvédelmi tájékoztató

1.    Adatkezelő

Név: Ilyés Lajosné EV. (továbbiakban: „Adatkezelő”) Székhelye: 4080 Hajdúnánás Dorogi u. 13

Cégjegyzékszáma: 09-97-015451

Adószáma: 47695230-1-29

Honlap címe: okosbiztositasok.com

E-mail címe: info@okosbiztositasok.com

Telefonszáma: +36 70 422 9264

AEGON Magyarország Közvetítő és Marketing Zrt. értékesítési partnere.

2.   Fogalmak

Adatkezelő: aki a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza.

Ügyfél: a szerződő, a biztosított, a kedvezményezett, a károsult, a biztosító számára szerződéses ajánlatot tett és a biztosító szolgáltatására jogosult más személy; továbbá a pénzügyi- vagy befektetési szolgáltatási szerződést megkötő természetes személy.

Látogató: aki az Adatkezelő honlapjára lép és személyes adatait megadja.

Érintett: az a természetes személy, akinek a személyes adatait az Adatkezelő kezeli.

Közreműködő: az a természetes személy, aki szerződéses jogviszonyban áll az Adatkezelővel az Adatkezelő által végzett közvetítői tevékenység teljesítése céljából.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (Érintett) vonatkozó bármely információ. Személyes adat különösen: az Érintett neve, azonosító jele, születési adatai, egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, amely adatból levonható az Érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg a kapcsolata az Érintettel helyreállítható.

3.   Adatkezelési elvek, a tájékoztató hatálya és közzététele

Az Adatkezelő elkötelezett az Érintettek személyes adatainak jogszerű, tisztességes és átlátható kezelése mellett.  Megfelelő technikai és szervezeti intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok védelmét. Jelen Adatkezelési tájékoztató az Adatkezelő adatkezelésére vonatkozó általános tájékoztatást tartalmazza. Ha kérdése van az Adatkezelési tájékoztatóval kapcsolatban, kérjük forduljon az Adatkezelőhöz. A Tájékoztató vonatkozik azokra a személyekre, akik

 • az Adatkezelő weboldalán (okosbiztositasok.com) keresztül megadják személyes adataikat;
 • a Közreműködőnek a személyes adataikat megadják és az adatok közvetlen üzletszerzés céljából történő kezeléséhez írásban hozzájárulnak;

Az Adatkezelő az Adatkezelési tájékoztatót jogosult módosítani. A mindenkor hatályos tájékoztató elérhető a okosbiztositasok.com honlapon.

4.   Irányadó jog

Az Adatkezelési tájékoztatóra az európai unió joga és a magyar jog, különösen az alábbi jogszabályok az irányadók:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.);
 • a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.);
 • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).

5. Az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama

Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait az itt meghatározott célból, jogalapon és időtartamban kezeli:

Adatkezelés célja Kezelt adatok köre Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama Adattovábbítás

Közvetlen üzletszerzés 

(weboldalon keresztül történő megkeresés esetén)

név, e-mail cím, telefonszám, az Érintett saját megjegyzése GDPR 6. cikk (1) a) – az Érintett hozzájárulása Az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásáig Közreműködők
Hírlevél küldés e-mail cím GDPR 6. cikk (1) a) – az Érintett hozzájárulása Az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásáig Közreműködők
Pénzügyi helyzet felmérése Érintett által megadott, a célhoz kötött és arányos terjedelemben GDPR 6. cikk (1) a) – az Érintett hozzájárulása Az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásáig Közreműködők
Biztosítási szerződés megkötése és teljesítése Érintett által a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez megadott. Amennyiben a cél teljesítéséhez szükséges, egészségügyi adatkezelés is

GDPR 6. cikk (1) b)

– a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges adatkezelés

A szerződés fennállásának ideje alatt, valamint a szerződés megszűnése esetén addig, ameddig a szerződés alapján igény érvényesíthető Közreműködők
Pénzügyi szolgáltatási és befektetési szolgáltatási tárgyú szerződések megkötése és teljesítése Érintett által a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez megadott, banktitoknak ill. értékpapírtitoknak minősülő GDPR 6. cikk (1) b) – a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges adatkezelés A szerződés fennállásának ideje alatt, valamint a szerződés megszűnése esetén addig, ameddig a szerződés alapján igény érvényesíthető Közreműködők

6. Az Érintetteket megillető jogok

6.1 A hozzáféréshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy van-e folyamatban bármilyen személyes adatainak kezelése, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;
 4. személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 6. az adatok forrására vonatkozó információk;
 7. az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

6.2 A helyesbítéshez való jog

Az Érintett kérheti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. Az Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásaiban.

6.3 A törléshez való jog

Az Érintett kérheti személyes adatainak törlését, ha:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy kezelték;
 • azok kezelése jogellenes;
 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés céljából való kezelése ellen

6.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében lehet kezelni.

6.5 Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja és ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.

6.6 A tiltakozáshoz való jog

Az Érintettnek jogában áll a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozni a személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Abban az esetben, amennyiben az Adatkezelő nem tudja bizonyítani, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintettnek a kérelmében hivatkozott érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak, az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább és azokat köteles törölni.

6.7 A jogorvoslati jog

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok szerinti jogait megsértették,

jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: Honlap: naih.hu; Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Postacím: 1530 Budapest Pf.: 5.; Telefonszám: 06-1-391-1400, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu. Az Érintett jogellenes adatkezelés esetén polgári pert indíthat az Adatkezelő ellen. A per az Érintett választása szerint a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

7. A Weboldalon használt sütik (cookie-k)

A süti (angolul: cookie) egy olyan, szövegből álló információsor, amelyet a Weboldal az érintett felhasználó számítógépének, mobil eszközének merevlemezén található kisméretű fájlba továbbít. Egy süti tipikusan annak a számítógépes tartománynak (domain-nek) tartalmazza a nevét, amelyről a süti érkezett, valamint tartalmazza a süti érvényességi idejét, és egy véletlenszerűen létrehozott számot (értéket).

A Weboldal által használt sütik többféle célt szolgálnak. Egyes sütik az oldal működéséhez technikailag szükségesek, mivel ezek nélkül az oldal és annak alapvető funkciói nem lennének használhatóak. Egyes sütik megkönnyítik a Weboldal használatát, így meghatározott ideig megjegyzik a látogató műveleteit és személyes beállításait (pl. a nyelvet, a betűméretet és a honlap megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítást), így a látogatónak nem kell azokat újra megadnia minden újabb látogatás alkalmával, vagy mikor az egyik oldalról egy másikra navigál. Vannak olyan sütik, amelyek a Weboldal teljesítményének növelését szolgálják, azáltal, hogy információkat gyűjtenek és jelentést készítenek a Weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból. Egyes sütik hirdetési célokat szolgálnak, azáltal, hogy a látogatókat leginkább érdeklő hirdetések megjelenítését segítik elő.

A sütiket az alábbi kategóriákba lehet sorolni:

 • Munkamenet (session) sütik: olyan ideiglenes sütik, amelyek addig maradnak az érintett látogató internetes böngészőjének cookie-állományában, amíg nem hagyja el a Weboldalt, és a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek. Ezek a honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek között lehetővé teszik a látogató által az oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését.
 • Használatot támogató sütik:  arra szolgálnak, hogy a Weboldal megjegyezze, hogy a felhasználó milyen beállításokkal és milyen módon használja a Weboldalt. Ennek célja, hogy a következő látogatás alkalmával ezeket ne kelljen újból megadnia. A preferenciákat tároló sütikben lévő adatok nélkül honlapunk kevésbé gördülékenyen tud működni.
 • Teljesítményt biztosító, statisztikai sütik: olyan sütik, amelyeket arra szolgálnak, hogy segítségükkel az Adatkezelő információt gyűjtsön arról, hogy a látogatók hogyan használják a Weboldalt, így melyik oldalt tekintették meg, ott milyen munkamenetet indítottak, és mennyi ideig tekintették meg az oldalt, meddig tartott a munkamenet. Az Adatkezelő a Google Analytics szolgáltatást használja, amely sütik használatával információkat gyűjt, és statisztikai jelentést készít a weboldal használatáról, a látogatók egyedi azonosítása nélkül. E sütik használatának célja, hogy az Adatkezelő képet kapjon a Weboldal használatáról, és tovább tudja fejleszteni, felhasználóbarát élményt tudjon biztosítani a látogatóknak.
 • Hirdetési, marketing sütik: ezek a sütik arra használhatóak, hogy az érintett látogató számára érdekes hirdetéseket jelenítsen meg a Weboldal, illetve saját marketing megjelenésének eredményességét növelje. Az e funkcióba tartozó sütik például megjegyezhetik a látogató legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait, és ezen adatok elemzésével segítenek a megfelelő hirdetések megjelenítésében.

Használt sütik tulajdonságai

Süti típusa Süti neve Süti célja Süti időtartama
Használat __distillery Wistia videók lejátszása 1 év
Használat __smToken Képmegosztó ás lájk funkcionalitás 1 év
Használat __smVID Képmegosztó ás lájk funkcionalitás 1 év
Teljesítmény __utmc Látogatói statisztikák (anonim) 30 perc
Teljesítmény __utmx Látogatói statisztikák (anonim) 6 hónap
Teljesítmény __utmxx Látogatói statisztikák (anonim) 6 hónap
Teljesítmény _ga Látogatói statisztikák (anonim) 2 év
Teljesítmény _gat Látogatói statisztikák (anonim) 1 perc
Teljesítmény _gid Látogatói statisztikák (anonim) 24 óra
Marketing ac_enable_tracking Egyedi ajánlatok küldése hírlevél feliratkozóinknak 1 hónap
Munkamenet cookie_nitoce_accepted Süti beállítások elfogadása 1 hónap
Marketing tu_campaign_impression_ Hírlevél feliratkozás nyomonkövetése 1 év
Marketing tve_leads_unique Hírlevél feliratkozás nyomonkövetése 2 nap
Munkamenet wp-settings- Oldal testreszabása 1 év
Munkamenet wp-settings-time- Oldal testreszabása 1 év
Munkamenet wordpress_ Bejelentkezett felhasználóknak Használat alatt
Munkamenet wordpress_logged_in_ Bejelentkezett felhasználóknak Használat alatt
Munkamenet wordpress_test_ Bejelentkezett felhasználóknak Használat alatt

Amennyiben az érintett látogató hozzájárult a sütik használatához a Weboldalon, abban az esetben is van lehetősége arra, hogy a sütik beállításait módosítsa, ill. a sütiket az eszközéről törölje. A webes böngészők lehetővé teszik a süti beállítások módosítását vagy a sütik törlését.

Az alábbi linkeken olvashat részletesebb információkat a sütik beállításainak módosításáról, a sütik törléséről a különböző típusú böngészőkben:

8. A személyes adatok biztonsága

Az Adatkezelő az adatok kezelése és tárolása során a technika szintjének megfelelő intézkedésekkel (pl. tűzfal) biztosítja a kezelt és tárolt adatok biztonságát, az illetéktelen személyek részéről való hozzáféréstől és az illetéktelen módosítástól, megváltoztatástól való védelmét.

Az Adatkezelő az adatok kezelése során az elvárt védelmi szintet nyújtja.

9. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai, jogorvoslati lehetőségek

Ön, mint érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon az adatkezelés céljairól, az érintett személyes adatok kategóriáiról, az adatok címzettjeinek kategóriáiról, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról (ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól).

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatok másolatát az ön rendelkezésére bocsátja. A további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha azt Ön másként kéri.

A személyes adatot törölni kell, ha:

 • a személyes adatra már nincs szükség abból a célból, amelyből azt gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a Rendelet 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ön jogosult arra, hogy az önre vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés alapja:

 • az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az ön jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő késedelem nélkül tájékoztatja önt az adatvédelmi incidensről.

A fenti ügyekben kérelmét benyújthatja az Adatkezelőhöz (Ilyés Lajosné EV., 4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 13., telefon: +36704229264, e-mail cím: info@okosbiztositasok.com. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja önt a kérelem nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja önt. Ha ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha ön azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az intézkedés elmaradásának okairól. Az intézkedés elmaradása esetén, vagy a megtett intézkedés kapcsán ön panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezni, amennyiben személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság elérhetőségei: postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefonszám: +36 (1) 391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://naih.hu.

Az Ön a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Ha a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármilyen panasza vagy problémája van, kérjük, forduljon az Adatkezelőhöz, mielőtt a fenti eljárások bármelyikét elindítja.

10. Kiegészítés

A Ilyés Lajosné EV. (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli az internetes felületén regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a regisztrált ügyfelekkel való kapcsolatfelvétel érdekében.
Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a feliratkozó oldalon kezelt személyes adatait.
Az adatkezelő címe: 4080 Hajdúnánás Dorogi u. 13
Az adatkezelő elérhetősége: +36704229264, info@okosbiztositasok.com
Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.
Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.
Az érintettek köre: regisztrált felhasználók
A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott, a kapcsolatfelvétel teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email)
Az adatgyűjtés célja: kapcsolatfelvétel lehetősége a regisztrált ügyféllel
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
–  Ilyés Lajosné EV. munkatársai.
– Aegon Magyarország Zrt. Értékesítési partnerei
Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a sikeres kapcsolatfelvétel megtörténtét követően 30 napon belül törlésre kerülnek.
A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél
– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
– személyes adatainak helyesbítését,
– személyes adatainak törlését vagy zárolását.
A feliratkozó ügyfél a info@okosbiztositasok.com e-mail címre küldött kérelmében módosíthatja vagy töröltetheti saját adatait.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást, illetve végrehajtja a helyesbítést, törlést, vagy módosítást.
Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.
Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.
A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

Értékesítési partnerként Kötelességünk betartani és betartatni az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt és az Aegon Magyarország Közvetítő és Marketing Zrt. adatvédelmi irányelveit, melyek IDE kattintva tekinthetőek meg.

Hatályba lépés: 2019. május 8.

Kik vagyunk

A weboldalunk címe: http://okosbiztositasok.com.

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

Média

Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Kapcsolatfelvételi űrlapok

Sütik

Hozzászólás írása után a honlap a megadott nevet, e-mail és web címet sütiben eltárolja. A tárolás csak kényelmi célokat szolgál, hogy a következő hozzászóláskor ne kelljen automatikusan kitölteni. A sütik lejárati ideje 1 év.

Ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be is vagyunk jelentkezve erre a honlapra, akkor átmeneti sütiket állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analitika

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Hová továbbítjuk az adatokat

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

Kapcsolati adatok

További információk

Hogyan védjük a felhasználói személyes adatokat

Érvényben lévő eljárások adatkezelési sérelmek esetén

Milyen harmadik féltől származó adatokat kapunk

Milyen automatizált döntéshozatalt és/vagy profilalkotást végzünk a felhasználói adatokkal

Szabályozott iparág közzétételi követelményei

 

Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.

Adatvédelmi nyilatkozata

Hatályos: 2018. május 25.

Bevezető

Az Okosbiztositasok.com Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (továbbiakban: Aegon/Társaság) holland tulajdonban lévő gazdasági társaság megbízott partnere, amely a magyar biztosítási piac egyik résztvevője. Biztosítótársaság megbízott partnereként a fő tevékenysége alapján adatkezelőnek minősül. Adatkezelési tevékenységét adatfeldolgozóként számos közreműködő segíti.

Az Okosbiztositasok.com elkötelezett abban, hogy tiszteletben tartsa, védje a természetes személyek alapvető jogait, különösen a személyes adataik védelméhez való jogukat.

Néhány adat az Okosbiztositasok.com-ról

Székhely: 4080 Hajdúnánás, Dorogi utca 13.

Cégjegyzékszám: 01-10-041365

Képviselet: a társaságot az Igazgatóság képviseli, amely jogát az ügyek meghatározott csoportja tekintetében megosztja a munkavállalóival. Az Igazgatóság tagjairól a cégnyilvántartásban talál adatokat.

Hivatalos weboldalwww.okosbiztositasok.com

Mi a célja a jelen tájékoztatónak?

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi rendelete (GDPR néven is találkozhat vele) különféle jogokat biztosít a hatálya alá tartozó adattulajdonos (érintett, pl. ügyfél) számára. Adatvédelmi nyilatkozatunk segítségével megismerheti, hogy adattulajdonosként milyen jogai vannak, és azokat hogyan gyakorolhatja.

Az alábbi kérdésekre adunk válaszokat jelen tájékoztatónkban:

 • miért, mihez kérjük az adatait;
 • melyik adatát mire, milyen céllal használjuk;
 • meddig kívánjuk az adatait kezelni;
 • milyen jogai vannak az adatkezelésünkkel összefüggésben.

Milyen személyes adatokat kezelünk?

Az igényfelmérés, díjkalkuláció elkészítése, biztosítási ajánlatok felvétele, szerződések megkötése és a biztosítás fennállása során  egyaránt kezelünk személyes és különleges adatokat (pl. egészségügyi adat, szakszervezeti tagságra utaló adat, biometrikus /pl. arckép, hang/ adatok) .

Az adatok egy részét közvetlenül az adat tulajdonosától (érintett), vagy a biztosításközvetítő partnertől (pl. alkusz) szerezzük be. Az adatok beszerzése történhet adatbázisokat jogszerűen gyűjtő, azokat jogszerűen értékesítő adatkezelőktől is.

Mire használjuk a kezelt adatokat?

A tárolt adatokat a biztosítási szerződések megkötéséhez, a szolgáltatások teljesítéséhez, üzletszerzési célok megvalósításához, az érintettek tájékoztatásához, valamint jogszabály által előírt kötelezettségek teljesítéséhez használjuk.

Mi az adatkezelésünk jogalapja?

Adatkezelési tevékenységünket az alábbi jogszabályok alapján, azokat maximálisan betartva végezzük:

 • az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR);
 • a magyar Információs Önrendelkezési Jogról és Információ Szabadságról szóló (Info.) törvény;
 • a Biztosítási tevékenységről (Bit) szóló törvény;
 • a Gazdasági Reklámról szóló törvény;
 • a Kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló törvény.

Adatkezelésünk során jellemzően a GDPR által megjelölt adatkezelési jogalapok közül az érintett hozzájárulását, a szerződés teljesítését, jogszabályi kötelezettség teljesítését és egyes esetekben jogos érdekeink érvényesítését alkalmazzuk.

Az adatkezelési célok és az egyes jogalapok összefüggéseiről a szerződések megkötésekor, illetve marketing vagy más célú adatkezelés megkezdése előtt külön tájékoztatást adunk. Ha olyan adatokat küld számunkra, amelyek kezeléséhez a nyilvántartásunk szerint nem rendelkezünk jogalappal, a megküldött adatokat töröljük.

Alkalmazzuk-e az automatizált döntéshozatalt, az ún. profilalkotást?

A biztosítási szerződések megkötése, illetve marketing célú megkeresések során bizonyos esetekben alkalmazunk olyan módszereket, amelyekkel az érintett által megadott információkat számítástechnikai eszközökkel értékeljük. Az értékelés során kialakítjuk az érintett profilját, és ez alapján teszünk javaslatot arra a termékre, ami a legjobban kielégíti az érintett igényeit. Természetesen a javasolt termékről részletes tájékoztatást adunk, és az érintett dönthet úgy, hogy nem kéri az adott szerződést, illetve megjelölhet olyan szempontokat, amik megítélése szerint lényegesek lehetnek a termék kiválasztása során.

Kivel osztjuk meg a személyes adatokat?

Az Ön személyes adatait jogszerűen átadjuk:

 • a biztosítási szerződéskötés folyamatában azon partnereinknek, akik segítenek adatot gyűjteni a biztosító kockázatának felméréséhez;
 • biztosítás-közvetítési céllal azon közvetítőinknek, akikkel jogviszonyban állunk, és akiket a Magyar Nemzeti Bank nyilvános közvetítői regiszterében nyilvántartásba vett;
 • a biztosítási szolgáltatások teljesítése érdekében azon partnereinknek, akik segítenek felmérni a károkat, valamint javítói és egyéb, a biztosítási szerződésben vállalt szolgáltatásaink teljesítésében működnek közre;
 • olyan külső call centereknek (telefonos tevékenységet végző cégeknek), amelyek vagy az ügyféligények felkeltésében, felmérésében, vagy a szerződések megkötésében segítenek;
 • információtechnológiai szolgáltatást nyújtó partnereinknek, akik többek között a biztosító nyilvántartási kötelezettségeinek biztonságos teljesítésében működnek közre.

A fenti partnereink adatfeldolgozók. Az adatok felhasználásról nem hoznak döntéseket, csupán utasításaink alapján teljesítenek megbízásokat bizonyos technikai feladatok kivitelezésében.
Adatfeldolgozást végző partnereink listáját itt érheti el.

Az adatátadások jogalapja többségében a Bit. felhatalmazó rendelkezése, amely szerint

 1. § (1) A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn
  o)  a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok tekintetében a kiszervezett tevékenységet végzővel, továbbá a könyvvizsgálói feladatok ellátásához szükséges adatok tekintetében a könyvvizsgálóval,

Továbbítjuk-e az adatokat külföldre?

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelő informatikai működését az adatkezelő tulajdonosa biztosítja, amelynek keretében az adatai átfutnak olyan számítógépeken is, amik az Aegon nemzetközi cégcsoport Európai Unión belüli országaiban helyezkednek el. Ezekben az országokban az Ön adatait nem kezelik, csupán az adatok technikai továbbítását végzik.

Az adatkezelő tulajdonos adatai: AEGON N.V. (székhelye: Aegonplein 50, 2591 TV, The Hague, Hollandia Cégjegyzékszám: 27076669), tulajdonában lévő  EDC Company (Cégjegyzékszám: SC367146 Székhely: Aegon Lochside Crescent, Edinburgh Park, Edinburgh EH12 9SE, Egyesült Királyság)

Meddig tároljuk a személyes adatokat?

 • A biztosítási szerződéssel összefüggésben – ha nem jön létre a szerződés -, az igényfelméréstől, vagy az ajánlat megtételétől számítva addig kezeljük az adatokat, ameddig az előzőekkel összefüggésben igény érvényesíthető (5 év);
 • ha létrejön a szerződés, az őrzési idő addig tart, amíg fennáll a szerződés, illetve a szerződés megszűnését követően addig, ameddig az előzőekkel összefüggésben büntetőjogi igény érvényesíthető (terméktől függően 10 vagy 20 év);
 • marketing célú üzenetek fogadása, illetve ügyfélprofil készítése érdekében kezelt adatait visszavonó nyilatkozatáig, de legkésőbb a hozzájáruló nyilatkozat megtételétől számítva 5 évig kezeljük;
 • a biztosítóval szerződésben nem álló károsult adatait a káreseménnyel összefüggésben érvényesíthető büntetőjogi igény elévüléséig kezeljük (személyi sérüléses esetekben 20 év, személyi sérülés nélküli esetekben 10 év);
 • ha az őrzési időről jogszabály kötelező rendelkezést tartalmaz (pl. panaszügyek), úgy a jogszabályban előírt idő leteltéig kezeljük az adatokat.

Milyen jogai vannak az adatkezelésünkkel összefüggésben?

Ön bármikor, korlátozás nélkül kérheti, hogy tájékoztassuk az Önre vonatkozó személyes adatokról. Kérheti azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, illetve tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. A korlátozáshoz és a tiltakozáshoz való jog kapcsán felhívjuk a figyelmét, hogy ha biztosítási szolgáltatásra irányuló szerződést köt az adatkezelővel, ezen jogai leszűkülnek, hiszen a biztosítási szerződés keretében olyan adatokat kell kezelnünk, amelyet jogszabály rendel el, illetve a jogviszony fenntartása érdekében kezelnünk kell.

A hozzájárulását visszavonó nyilatkozatát, vagy az adatkezelésünk elleni tiltakozását bármely módon megteheti, de ahhoz, hogy az ügyintézést meggyorsítsuk, kérjük itt jelentse be: Adattulajdonos jogérvényesítési kérelem

Tájékoztatjuk, hogy Önt megilleti az adathordozhatósághoz való jog, amelynek keretében kérheti, hogy az általunk kezelt adatait egy Ön által megjelölt adatkezelőhöz/adatfeldolgozóhoz továbbítsuk, feltéve, hogy ennek technikai és adatbiztonsági feltételei rendelkezésre állnak.

Az Ön hozzájárulásával kezelt adatokra vonatkozóan a hozzájárulását bármely időpontban, korlátozás nélkül visszavonhatja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az automatizált döntés körben, ha véleménye van, vagy kifogást kíván benyújtani, vagy ha az automatizált döntési folyamatba emberi beavatkozást kér, azt a Biztosító fenti elérhetőségén bármikor megteheti.

Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

Adatkezelésünk ellen a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatósághoz fordulhat.

A hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

A hatóság honlapjának címe: www.naih.hu

Felhívjuk figyelmét, hogy személyes adatait nem köteles megadni egyik adatkezelési célhoz sem, de ha a biztosítási szerződés megkötéséhez nem adja meg a kért adatokat, úgy nem tudunk szerződést kötni Önnel.

Hogyan tehet panaszt?

https://www.aegon.hu/elerhetosegek/panaszkezelesi-szabalyzat.html

 1. A panasz bejelentésének módjai

1. Szóbeli panasz

 1. a) személyesen:
  – valamennyi, az ügyfelek számára nyitva álló helyiségben (ügyfélszolgálati Irodák, ügyfélkapcsolati pontok), azok nyitvatartási idejében. Az irodák címe, és nyitvatartási ideje a https://www.aegon.hu/elerhetosegek/kiemelt-ugyfelszolgalati-irodak.html weboldalon található.
  b) telefonon:
  – 06-1-477-4800 hétfőn 8-20 óráig, keddtől-péntekig 8-18 óráig.

2.     Írásbeli panasz

3.     Meghatalmazott útján:

Az ügyfél eljárhat meghatalmazott útján is, azonban tájékoztatjuk, hogy a biztosítási szerződését érintő adatok biztosítási titoknak minősülnek, ezért a meghatalmazott kizárólag akkor láthat el képviseletet, ha a meghatalmazás olyan közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba van foglalva, amely tartalmazza a biztosítási szerződés számát és a kiszolgáltatható biztosítási titokkört pontosan megjelölve, erre vonatkozóan írásban felmentést ad:

https://www.aegon.hu/media/dokumentumok/meghatalmazas_eseti.pdfmazas.pdf

Mit tehet Ön az adatok védelme érdekében?

Ha olyan eseményt észlel, ami megítélése szerint sértheti az Ön, vagy mások személyes adataihoz fűződő jogait, kérjük, jelezze itt: Adatvédelmi incidens bejelentő

Kérjük, hogy a bejelentés során adjon meg minden rendelkezésre álló információt, hogy mielőbb intézkedhessünk!

Használ-e a weboldalunk cookie-kat?

Igen, a weboldalakon mi is használunk cookie-kat (sütik). Mit kell tudni ezekről?

Csak akkor használjuk a sütiket, ha ahhoz Ön kifejezetten hozzájárul.

HTTP-süti (angolul cookie) egy információcsomag, amelyet a szerver küld az Ön webböngészőjének, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés (kattintás) alkalmával. A sütiket maga a webszerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. Ha a böngésző visszaküld egy sütit, a webszervernek lehetősége van összekapcsolni az aktuális kérést a korábbiakkal. Leggyakrabban egy adott weboldal regisztrált felhasználóinak azonosítására, „bevásárlókosár” nyilvántartására vagy látogatók nyomon követésére használják.

Kérjük, az oldalaink meglátogatásakor az “Elfogadom” gomb megnyomásával fogadja el a cookie (“süti”) használatot.

cookie-süti 

IRÁNYELV COOKIE-k KEZELÉSÉRE

Az Okosbiztositasok.com cookie-kat szeretne küldeni a számítógépére, hogy a felhasználói élményt megnövelje.

Az uniós előírások értelmében tájékoztatjuk arról, hogyan használjuk a cookie- kat.

Ezt a tájékoztatót az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 1. cégjegyzék száma: 01-10-041365) hozta létre azzal a céllal, hogy összefoglalja a cookie- k használatával kapcsolatos legfontosabb információkat.

Számunkra fontos, hogy megóvjuk a személyes adatait, és nyíltan beszéljünk azok felhasználási módjáról. Az információk tájékoztató jellegűek, és segítenek abban, hogy a webhelyeinken eltöltött idő élvezetes legyen.

Tehát: mi az a cookie?

Kisméretű, adatokat tartalmazó szövegfájl, ami egy webhely felkeresésekor tárolódik a gépen. A célja, hogy a webhelyek megjegyezzék, mivel foglalkozott az ott töltött idő alatt. Így tárolja például azt az adatot, hogy bizonyos linkekre vagy oldalakra rákattintott-e, belépett-e a felhasználónevével vagy olvasott-e bizonyos oldalakat a webhelyen hónapokkal vagy akár évekkel korábban.

Többféle cookie típus létezik, és nélkülük a webhelyek nem az Ön által megszokott módon működnek. Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. webhelyei is cookie-k segítségével biztosítják a legjobb felhasználói élményt, és csakis a legszükségesebb és leghasznosabb cookie-kat alkalmazzák.

Az új szabályozásoknak megfelelően felsoroltuk a webhelyen használt cookie-k típusait, így eldöntheti, hogy megtartja-e őket, törli a már meglévőket, vagy mindet letiltja.

Milyen típusú cookie-k találhatók az Okosbiztositasok.com webhelyein?

A cookie-k lehetnek a munkafolyamat idején érvényes, vagy állandó cookie-k és megkülönböztetjük az első féltől, illetve a harmadik féltől származó cookie-kat. Az alábbiakban elmagyarázzuk, mit is jelentenek ezek a kifejezések, hogy jobban megérthesse az általunk használt cookie- kat, illetve azt, hogy miért használjuk őket.

A böngészési munkamenet idején érvényes cookie-k

A böngészési munkamenet idején érvényes cookie-k lehetővé teszik, hogy egy honlapra tett látogatása során Ön felismerhető legyen és így bármely oldalváltoztatást, vagy kiválasztást a böngésző megjegyezhessen oldalról oldalra. Ezek a cookie-k lehetővé teszik, hogy egy honlap számos oldalán gyorsan és könnyedén haladhasson végig anélkül, hogy minden egyes meglátogatott oldalon azonosítania kellene magát, vagy folyamatokat kellene ismételnie. A böngészési munkamenet idején érvényes cookie-k ideiglenesek és lejárnak, amint bezárja a böngészőjét, vagy amikor kilép a honlapról.

Állandó cookie-k:

Az állandó cookie-k olyan cookie-k, amelyek egy adott ideig „állandóak” maradnak a számítógépén, miután lejárt a böngészési folyamat, ezért lehetővé teszik a felhasználók preferenciáinak, vagy műveleteinek a felidézését a honlapra tett későbbi látogatás során is.

A honlap üzemeltetőjétől származó cookie-k:

Ezek a böngészett honlap üzemeltetőjétől, honlapjáról érkező cookie-k.

A harmadik fél cookie-jai:

A cookie-k lehetnek még saját (belső) vagy harmadik féltől származó (külső) cookie-k. A belső cookie-kat az Ön által felkeresett Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. webhely, míg a külső cookie-kat valaki más állítja be. Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt., kizárólag olyan külső cookie-k elhelyezését engedélyezi, melyeket előzetesen jóváhagyott.

A Google Analytics (a Google ingyenes statisztikai programja) fájljai az oldal monitorozásához szükségesek, valamint információszerzésre szolgálnak az oldal felhasználásának módjáról. Ezeket az információkat statisztikák készítésére és a portál további fejlesztésére használjuk. A Google Analytics fájljai az információkat anonim formában tárolják, úgy, mint az oldalt látogatók száma, vagy a megtekintett aloldalak. Ezek a fájlok a Google Analytics által kerülnek beállításra. További információ eléréséhez látogassa meg a következő oldalt: http://www.google.com/analytics. A Google Analytics által végzett követés minden oldalon történő letiltásához látogassa meg a http://tools.google.com/dlpage/gaoptout oldalt.

Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. által alkalmazott cookie- k felsorolását az az alábbi táblázat tartalmazza:

Cookie típusa Forrás Cél Lejárat Hogyan lehet letiltani ?

Alapvető cookie:

Cookie neve: SESSID_hash

backend Ez a cookie tárolja, a munkamenet azonosítóját. A cookie értéke egy hash kulcs.

 

Az ilyen célból beállított cookie a munkamenet végén lejár.

A cookie-kat a böngésző beállításainak megváltoztatásával engedélyezheti vagy tilthatja le.
Mivel a lehetőségek böngészőnként eltérőek, további információkért lépjen be böngészőjének Súgó menüjébe.
_ga analytics.js Used to distinguish users. 2 years A cookie-kat a böngésző beállításainak megváltoztatásával engedélyezheti vagy tilthatja le.
Mivel a lehetőségek böngészőnként eltérőek, további információkért lépjen be böngészőjének Súgó menüjébe.
_gat analytics.js Used to throttle request rate. 10 minutes A cookie-kat a böngésző beállításainak megváltoztatásával engedélyezheti vagy tilthatja le.
Mivel a lehetőségek böngészőnként eltérőek, további információkért lépjen be böngészőjének Súgó menüjébe.
cookiepolicy inline Ez a cookie tárolja, ha elfogadta a Cookie-k kezelésének irányelvét. A cookie értéke 1-es. 2 év A cookie-kat a böngésző beállításainak megváltoztatásával engedélyezheti vagy tilthatja le.
Mivel a lehetőségek böngészőnként eltérőek, további információkért lépjen be böngészőjének Súgó menüjébe.

 

A cookie-k jóváhagyása

Számítógépén, telefonján vagy táblagépén kizárólag az Ön hozzájárulása esetén helyezünk el cookie-kat. Ezt a hozzájárulást a cookie-kra vonatkozó előugró ablak „Elfogadom” gombjára kattintással tudja megadni. Amennyiben nem szeretné a honlapunkhoz kapcsolt cookie-k elhelyezését számítógépén, telefonján vagy táblagépén, a webhely nagy valószínűséggel nem fog megfelelően működni. Abban az esetben is, ha kezdetben hozzájárul a cookie-k használatához, bármikor dönthet úgy, hogy letiltja és törli a cookie-kat az internetes böngészője beállításaiban. Azonban felhívjuk a figyelmét, hogy a cookie-k használata nélkül nem fog tudni hozzáférni sok olyan funkcióhoz, amely megkönnyíti a böngészés élményét, illetve előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatásaink nem működnek megfelelően.

Cookie-k beállítása és törlése

Ha úgy dönt, hogy inkább mellőzi a cookie-k használatát, törölje ki őket a böngészője cookie-mappájából. A böngészőjét úgy is beállíthatja, hogy blokkolja a cookie-kat, vagy figyelmeztető üzenetet jelenítsen meg egy-egy cookie tárolása előtt. Ezek a beállítások rendszerint a böngészője „beállítások” vagy „preferenciák” menüjében érhetők el. Ha további kérdései merülnek fel, javasoljuk az ‘All About Cookies’ webhely meglátogatását: http://www.allaboutcookies.org

A más webhelyekre mutató hivatkozások

Ez a webhely más webhelyekre mutató linkeket vagy hivatkozásokat tartalmazhat. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a más webhelyek cookie-jaiért/nyomon követésre szolgáló technológiai megoldásaiért nem vállalunk felelősséget, és cookie-król szóló jelen irányelvek az ilyen webhelyekre nem vonatkoznak.

A cookie-kal kapcsolatos irányelvek módosítása

Ha jelen irányelv változik, akkor a módosított irányelvet külön értesítés nélkül ezen a webhelyen tesszük közzé. A cookie-kkal kapcsolatos irányelv utolsó frissítésének időpontja: 2017. augusztus.  Kifejezetten hozzájárulok adataim tárolásához!